Oversigt

Tidslinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår?

Mette Frederiksen, Ursula von der Leyen, Angela Merkel

Resume Hvornår blev EU's civile beskyttelsesmekanisme aktiveret? Hvornår bad italienerne om hjælp? Og hvornår lukkede Danmark grænserne? Få det store overblik med Tænketanken EUROPAs coronatidslinje.

Tidslinjen er sidst ajourført den 17. februar 2022. 

Coronavirussen har ramt hele Europa, men reaktionerne i EU og i de enkelte medlemslande varierer og er kommet forskudt. Det viser Tænketanken EUROPAs tidslinje over de vigtigste begivenheder i Europa og i Danmark under den efterhånden lange krise.

Oversigten dokumenterer, at EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed (Health Security Committee, HSC) tidligt var på banen og allerede d. 31. januar bad medlemslandene melde ind, hvis de var bekymrede for en potentiel mangel på værnemidler. Kun fire lande meldte tilbage. Omvendt var kommissionsformand Ursula von der Leyen og formand for Det Europæiske Råd Charles Michel primært optagede af andre dagsordener frem til et godt stykke ind i marts – bl.a. af den genopblussede flygtningekrise på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland.

31. januar var de fleste europæiske medier desuden fuldt optagede af at dække briternes sidste dag i EU. Hvad de færreste bemærkede var, at Storbritannien samme dag registrerede sit første tilfælde af Covid-19.

Danmark var blandt de første lande til at lukke samfundet ned, og den danske regering var hurtig til at vedtage hjælpepakker til at understøtte den økonomiske krise. Til gengæld var Danmark længe om at svare, da Italien allerede d. 28. februar aktiverede EU's beskyttelsesmekanisme og bad om hjælp. Først d. 8. april meldte regeringen ud, at den ville sende respiratorer til Italien. Respiratorer, som efterfølgende har vist sig være af ældre dato og ubrugelige til Covid-19-patienter.

Tidslinjen forløber i tre spor: EU, Danmark samt øvrige lande/begivenheder. EU-sporet fokuserer alene på, hvad der sker på EU-niveau ift. corona, mens udvalgte initiativer og begivenheder i andre lande er samlet under Øvrige. Tidlinjen opdateres løbende.

Gå på opdagelse og få overblik herunder:

Roter din telefon for at se tidslinjen.
EU

 

 

 

9. januar Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) udgiver et brief om trusselsvurderingen af Coronavirussen. 

 

 

17. januar Første møde i EU’s komite for sikkerhed og sundhed (HSC) om coronaudbrud i Wuhan. Medlemslandene bedes informere om bl.a. antallet af hospitalspladser. 

 

22. januar Andet møde i HSC. Medlemslandene bedes indberette antal af respiratorer og værnemidler.

22. januar ECDC udgiver en risikovurdering, hvor de vurderer, at der ved overholdelse af passende infektionsforebyggelse og kontrol er lav risiko for at videregive smitte fra indrejste smittede personer i EU/EØS. 

22. januar Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, holder tale om klima og digitalisering ved World Economic Forum i Davos. Her nævner hun ikke virussituationen.

27. januar Tredje møde i HSC. Medlemslandene melder tilbage, at deres beredskabsniveau er højt. Landene giver udtryk for, at der ikke er brug for at oparbejde et større fælles lager af personlige værnemidler. 

 

28. januar Det kroatiske formandskab beslutter at aktivere EU's Integrerede Mekanisme for Politisk Kriserespons (IPCR), som er EU’s ramme for krisestyring af tværsektorielle kriser, i informationsudvekslingsfunktion.

28. januar EU's civile beskyttelsemekanisme (UCPM) bliver aktiveret af Frankrig for at hjælpe med at hjemtage strandede EU-borgere i Wuhan. 

 

 

29. januar Kommissær for Krisestyring, Janez Lenarcic, og Kommissær for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, holder et pressemøde i et stort set tomt mødelokale. 

 

 

31. januar Fjerde møde i HSC. Kommissionen afsætter €10 mio. til vaccine og fremlægger plan for laboratorie-netværk, så medlemsstater kan sende Coranatests til hinanden. Kommissionen giver tilbagemelding på kontakt til medlemslandene. Intet land efterspørger hjælp med flere værnemidler. Kun fire lande meddeler, at de har et “potentielt behov” for personligt beskyttelsesudstyr i tilfælde af en eskalering af Covid-situationen i EU.

31. januar ECDC opfordrer landene til at sikre tidlig påvisning af smittetilfælde, passende foranstaltninger og isolation af mistænkte tilfælde mv. 

1. februar EU-støtte til Kina. EU-landene sender 12 ton beskyttelsesudstyr til Kina.

4. februar Femte møde i HSC. Kommissionen minder landene om procedurer for udveksling af medicinsk udstyr og er klar til at støtte lande med et fælles udbud om nødvendigt. Kommissionen beder ECDC om en ny vurdering af behovet for personlige værnemidler. 

10. februar Pressemøde med Kommissæren for Krisestyring, Janez Lenarcic, som siger: “This is a serious danger for public health (...) measures have to be taken.”

13. februar Første møde blandt EU's sundhedsministre, der vedtager fælles konklusioner om Covid-19 og beder Kommissionen om hjælp til koordinering på en lang række områder. 

20. februar Ottende møde i HSC. ECDC fremlægger scenarier for udbruddet af Covid-19 i Europa. 

24. februar Niende møde i HSC. Medlemsstaterne opdateres om situationen i Italien. ECDC vurderer, at risikoen for, at andre lande kan opleve samme tilstande som i Italien, er ”moderat” til ”høj”. Kommissionen beder medlemsstaterne om at afklare behov for værnemidler, så de kan indgå i et fælles udbud. 

24. februar EU afsætter €114 mio. til WHO, som del af en samlet pulje på €232 mio. til globale indsatser. 

 

 

 

2. marts Det kroatiske formandskab optrapper IPCR til fuld aktiveringsfunktion. 

 

6. marts EU’s sundhedsministre afholder et ekstraordinært møde for at drøfte sundhedskrisen.

9. marts Ursula von der Leyen holder et pressemøde i forbindelse med de første 100 dage som formand for den nye Kommission. 

 

 

 

 

10. marts Første videotopmøde blandt EU’s stats- og regeringschefer. Her drøfter man, hvordan medlemslandene skal koordinere EU's indsats som reaktion på Covid-19-udbruddet. Formanden Charles Michel fremlægger fire prioriteter: begrænse spredningen, sikre forsyningen af medicinsk udstyr, fremme forskning og håndtere de socioøkonomiske konsekvenser. 

12. marts Ursula von der Leyen og Charles Michel udgiver en pressemeddelelse, hvor de tager afstand fra USA's indrejseforbud, der er besluttet uden nogen form for konsultation med andre parter. 

12. marts Direktøren for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, meddeler, at det dybest set ikke er ECB, der skal redde Italien, på et pressemøde om håndteringen af Covid-19-udbruddet. 

12. marts Kommissionen godkender dansk støtteordning på 91 mio. kr., der skal kompensere arrangører for tab som følge af aflysning af større arrangementer. 

 

 

 

13. marts 11. møde i HSC: ECDC opdaterer risikovurdering og HSC anbefaler, at der tidligt indføres regler om at holde afstand for at forsinke epidemien. Kommissionen vil lancere fælles udbud af respiratorer og vil nu også anvende ”rescEU-mekanismen” til at oprette EU-lager af f.eks. vacciner og værnemidler. 

 

 

 

 

16. marts Kommissionen tilbyder €80 mio. til vaccinevirksomheden CureVac. Støtten vil blive ydet i form af en EU-garanti for et lån fra EIB i samme størrelse, der nu er til vurdering.

16. marts Kommissionen udgiver en række retningslinjer for grænseforanstaltninger, der skal beskytte sundheden og sikre adgang til varer og vigtige tjenesteydelser. 

 

 

17. marts Stats- og regeringscheferne beslutter ved et videotopmøde at lukke EU’s ydre grænser i første omgang i 30 dage for ikke-nødvendige rejser til EU for ikke-EU-borgere. 

 

 

18. marts ECB annoncerer Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) på €750 mia

18. marts EU's transportministre bliver sammen med Kommissionen enige om at arbejde tæt sammen for at reducere trafikforstyrrelser og sikre "grønne korridorer" gennem EU. 

19. marts Kommissionen opretter det hidtil første rescEU-beredskabslager af medicinsk udstyr

19. marts Kommissionen vedtager en række midlertidige rammebetingelser, så medlemslandene fuldt ud kan benytte den fleksibilitet, der er i statsstøttereglerne, for at støtte økonomien. 

20. marts Kommissionen foreslår at aktivere den generelle undtagelsesklausul i vækst- og stabilitetspagten som reaktion på pandemien.

21. marts Kommissionen godkender en dansk garantiordning på 1 mia. kr.  for små og mellemstore virksomheder.

 

24. marts 1.755 EU-borgere er pr. d.d. blevet hjemtaget med hjælp fra EU's civile beskyttelses­mekanisme.

25. marts 12. møde i HSC. Kommissionen præsenterer status for fælles indkøb, heriblandt beskyttelsesudstyr og respiratorer. Nogle medlemslande efterspørger yderligere indkøb. Spanien signalerer, at de kan komme til at mangle specialister på intensivafdelingerne. HSC diskuterer muligheden for en bred EU-støtte i form af sundhedspersonale. Kommissionen beder landene melde sine behov.

25. marts Kommissionen godkender en dansk støtteordning på 10 mia. kr., der delvist skal kompensere selvstændige erhvervsdrivende. 

26. marts Stats- og regeringscheferne i EU drøfter behovet for en fælles exit-strategi for EU-landene, og beder finansministrene om at udarbejde en krisepakke efter at man ikke selv kan blive enige.

 

30. marts Kommissionen omfordeler €140 mio. til akutte behov i Armenien, Azerbaijan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine ifm. Covid-19. Ydermere vil Kommissionen omdirigere eksisterende økonomiske midler på op til €700 mio. til at hjælpe med den socioøkonomiske genopretning i de ovenstående lande.

30. marts Rådet vedtager to retsakter, som vil give medlemsstaterne adgang til €37 mia. fra samhørighedsmidlerne. Den ene ændrer reglerne for struktur- og investeringsfondene, mens den anden udvider anvendelsesområdet for EU's Solidaritetsfond.

30. marts 13. møde i HSCECDC fastslår, at sundhedsvæseners kapacitet ikke kan følge med.  Der er mangel på på testudstyr og personlige værnemidler. 

30. marts Kommissionen godkender en dansk likviditetsgarantiordning på 1 mia. kr. for små og mellemstore virksomheder med en vis mængde eksportaktiviteter, der er ramt af coronaudbruddet. 

2. april Kommissionen lancerer SURE-initiativet (en løntilskudsordning) på €100 mia

3. april 14. møde i HSCMedlemssstater efterspørger bl.a. ansigtsmasker. Kommissionen introducerer retningslinjer for Apps og eHealth Network. Flere lande arbejder på “contact tracing” apps gennem HSC. 

 

 

 

6. april 13.212 EU-borgere er pr. d.d. blevet hjemtaget med hjælp fra EU's civile beskttelsesmekanisme. 

8. april EU's udviklingsministre giver grønt lys til en "Team Europe"-pakke, der skal støtte partnerlandenes bekæmpelse af Covid-19 og dens konsekvenser med en samlet økonomisk støtte på mere end €20 mia. fra eksisterende midler til udenrigspolitiske aktiviteter. 

8. april Kommissionen godkender en dansk kompensationsordning på 40 mia. kr., der skal give kompensation til virksomheder, der er særligt berørt af coronaudbruddet.  

8. april EU forlænger indrejseforbuddet mod alt ikke-essentiel indrejse til d. 15. maj. 

9. april Eurogruppen bliver enige om en støttepakke på €500 mia, der skal være et sikkerhedsnet under eurogruppen og en plan for genopretningen. 

 

 

 

14. april 33.052 EU-borgere er pr. d.d. blevet hjemtaget med hjælp fra EU’s civile beskyttelsesmekanisme

 

 

 

15. april Kommissionen og Det Europæiske Råds formand Charles Michel kommer med en fælles exit-strategi for EU

23. april Stats- og regeringscheferne holder deres 4. videotopmøde. De godkender finansministrenes genopretningspakke på €540 mia. og giver Kommissionen til opgave at udarbejde et forslag til en genopretningsfond og et nyt udkast til MFF.  

25. april 90.000 FFP2-masker bliver fløjet til Italien fra det første rescEU-lager i Rumænien. 

28. april Kommissionen vedtager bankpakke for at lette långivningen til husholdninger og virksomheder i EU. 

 

 

2. maj Der bliver leveret yderligere hjælp fra EU's fælles beredskabslager, rescEU, til Italien, Spanien og Kroatien. 

4. maj Kommissionen registrerer en samlet indsamling på €7,4 mia. fra donorer i hele verden som led i donorindsamlingen til fordel for den globale indsats mod coronavirussen. 

6. maj Kommissionen kommer med en økonomisk prognose, som viser en dyb, men ujævn recession i Europa. 

 

8. maj EU-Domstolen udgiver en pressemeddelelse i anledning af den afsagte dom ved den tyske forfatningsdomstol.  

8. maj Kommissionen opfordrer medlemslandene til at forlænge restriktionerne for ikke-væsentlige rejser til EU til d. 15. juni. 

8. maj Kommissionen annoncerer, at der i løbet af de kommende dage vil blive leveret 1,5 mio. medicinske masker til 17 EU-lande og Storbritannien til beskyttelse af sundhedspersonale. 

8. maj Kommissionen udvider de midlertidige rammebetingelser for statsstøtte, så de kommer til at omfatte rekapitalisering og ansvarlig lånekapital for at støtte økonomien yderligere. 

 

10. maj Ursula von der Leyen kommenterer den tyske forfatningsdomstols afgørelse og udtaler "Det sidste ord bliver altid sagt i Luxembourg. Ingen andre steder"

11. maj Kommissionen lancerer Fit for Future-platformen, som er en ekspertgruppe, der skal bistå Kommissionen i at forenkle eksisterende EU-lovgivning og mindske administrative byrder for borgere og virksomheder

13. maj Kommissionen udgiver turisme- og transportpakke, som indeholder en række retningslinjer for, hvordan vi kan rejse sikkert henover grænserne og genstarte turistsektoren i Europa igen.

13. maj Charles Michel opfordrer EU-medlemslandene til at åbne grænserne så hurtigt som muligt. 

13. maj Ursula von der Leyen holder tale om MFF, egne indtægter og genopretningsplanen i Europa-Parlamentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. maj Kommissionen mobiliserer yderligere €122 mio. fra Horizon 2020 til forskning og innovation indenfor Covid-19.

 

 

 

27. maj Kommissionen fremlægger et udkast til en Genopretningsfond på €750 mia., som skal hjælpe med opretningen efter Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

8. juni Kommissionen giver €314 mio. til innovative virksomheder for at bekæmpe Covid-19-virussen og hjælpe med genopretningen. 

 

 

 

 

 

15. juni Kommissionen udgiver en hjemmeside for at holde folk opdaterede på sikre rejse og turisme i EU

 

17. juni Kommissionen udkommer med en vaccinestrategi på EU-niveau, der skal fremskynde udviklingen, fremstillingen og distributionen af en vaccine mod Covid-19. 

 

 

 

30. juni Rådet vedtager en gradvis ophævelse af de midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU. 

 

10. juli Charles Michel fremlægger sit forslag til den nye MFF samt Genopretningspakken 

 

15. juli Kommissionen fremlægger en række kortsigtede foranstaltninger, som skal styrke beredskabet overfor fremtidige Covid-19 udbrud. 

17. juli - 21. juli EU's stats- og regeringschefer bliver enige om en genopretningspakke på €750 mia. og EU's langsigtede budget i årene 2021-2027 på et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd. 

 

 

29. juli Kommissionen sikrer EU adgang til remdevisir ifm. behandlingen af Covid-19. 

31. juli Kommissionen afslutter forhandlinger om at sikre europæere en fremtidig vaccine mod coronavirus. 

 

 

11. august 23 nye forskningsprojekter vil modtage €128 mio. fra EU-Kommissionen som en del af initiativet vedrørende en global indsats for bekæmpelsen af af Covid-19.

 

 

16. september Ursula von der Leyen holder sin første State of the Union-Tale, hvor hun bl.a. adresserer Covid-19-krisen og hvad det betyder fremadrettet.  

 

18. september Kommissionen underskriver en kontrakt med lægemiddelvirksomheden Sanofi-GSK, som giver EU-landene mulighed for at købe op til 300 mio. doser af virksomhedens vaccine.

 

 

 

 

25. september Rådet godkender finansiel støtte på €87,4 mia. til i alt 16 medlemslande som en del af SURE-Initiativet. 

 

12. oktober Kommissionen fremlægger de foreløbige resultater af investeringsinitiativerne CRII og CRII+, som begge er besluttet som en reaktion på Covid-19. 

 

13. oktober Kommissionen forlænger og udvider de midlertidige rammebetingelser, så medlemslandene fortsat har de mest gunstige betingelser for at støtte virksomheder og økonomien. 

 

 

22. oktober Tjekkiet modtager 30 respiratorer fra EU's fælles lager for medicinsk udstyr (RescEU) efter de har anmodet om hjælp gennem EU's Civile Beskyttelsesmekanisme. 

 

 

24. oktober Tjekkiet modtager 120 respiratorer, denne gang 15 fra Østrig og 105 Holland, gennem EU's Civile Beskyttelsesmekanisme.  

 

27. oktober EU-Kommissionen har uddelt i alt €17 mia. til Italien, Spanien og Polen. Dette er første udbetaling under SURE-Initiativet.

28. oktober EU-Kommissionen beskriver en række nye foranstaltningstiltag, der skal begrænse spredningen af Covid-19. Bl.a. vil man arbejde på at sammenkoble nationale kontaktapps, udvide fritagelserne for rejserestriktionerne, indføre mere testning og sikre forsyninger af en kommende vaccine. 

 

 

 

 

 

10. november Europa-Parlamentet og Rådets formandskab når til enighed om EU's langsigtede budget (MFF) og Genopretningsfonden. 

11. november Kommissionen godkender en aftale med BioNTech og Pfizer om at købe 200 mio. vaccinedoser mod Covid-19 og en mulighed for yderligere at købe 100 mio. doser.

11. november Kommissionen tager de første skridt mod en fælles europæisk sundhedsunion

 

 

 

25. november Kommissionen præsenterer en ny lægemiddelstrategi for Europa.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

18. december Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd opnår en aftale om Genopretningsfonden.


21. december Kommissionen autoriserer EU's første vaccine mod covid-19, der er udviklet af BioNTech & Pfizer.

 

 

 

 

 

 

1. januar Portugal overtager formandskabet for EU.

 

 

 

6. januar Både Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Kommissionen godkender vaccinen fra Moderna, der bliver den anden godkendte vaccine mod covid-19 i EU. EU sikrer sig således 160 millioner nye doser.

 

 

8. januar EU laver aftale med BioNtech & Pfizer om yderligere indkøb af 300 millioner vacciner.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

12. januar Kommissionen afslutter vigtig drøftelse med medicinalvirksomheden Valneva med henblik på at købe dens potentielle vaccine mod Covid-19.

19. januar Kommissionen foreslår, at medlemslandene sætter et mål om, at 70 pct. af den voksne befolkning skal være vaccineret inden sommer.

21. januar Medlemsstaternes stats- og regeringschefer mødes til videokonference i Det Europæiske Råd for at diskutere koordinering af indsatsen mod Covid-19, vaccineudrulning mm.

 

 

 

 

27. januar EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, holder møde med CEO, Pascal Soriot, fra vaccineproducenten AstraZeneca efter diskussion om, hvorvidt virksomheden misligholder sin kontrakt om levering af vacciner til EU.

 

1. februar Kommissionen kritiseres for vaccinehåndteringen, herunder brud på aftale mellem EU og UK (bestemmelse vedr. grænsen mellem Irland og Nordirland).

 

5. februar Ursula von der Leyen erkender fejl i vaccinehåndteringen.

 

 

 

 

10. februar Europa-Parlamentet godkender genopretnings- og resiliensfaciliteten på 672,5 mia. EUR.

11. februar Rådet vedtager genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

 

 

19. februar Formand for EU-kommission Ursula von der Leyen annoncerer, at EU vil give €100 mio. til udrulning af et vaccineprogram i Afrika.  

   

25. februar EU's stats- og regeringsledere opfordrer EU-kommissionen til bl.a. at undersøge muligheden for øget produktionskapacitet i EU. 

 

3. marts EU-Kommissionen åbner for at fortsætte brugen af nødklausulen, der tillader større underskud i medlemslandene til og med 2022.  

4. marts EMA påbegynder løbende vurdering af Sputnik V 

 

9. marts Ursula von der Leyen forsvarer EU’s vaccineindsats og varsler villighed til at blokere eksport af flere vacciner.


11. marts En række EU-lande er midlertidig stoppet med at anvende AstraZeneca.


15. marts EU-Kommission indleder en juridisk sag mod UK for brud på en fælles aftale om kontrol af varer fra UK til Nordirland.  


25. marts Det Europæiske Råd bekræfter dets støtte til eksporttilladelser af vacciner og fordeling efter befolkningstal 

8. april EU’s sundhedskommissær, Stella Kyriakides, understreger, at en koordineret tilgang til håndtering af Covid-19 er essentiel. 

25. april Indiens ansøgning til EU's civilbeskyttelsesmekanisme er godkendtEU-landene vil indsamle ressourcer, som kan sendes til Indien for at hjælpe med at bekæmpe Coronapandemien.  


5. maj EU-Kommissionen opdaterer EU's industristrategi i kølvandet på Covid-19 pandemien.


 

19. maj Over 200 millioner mennesker i EU er blevet vaccineret imod Covid-19.


20. maj EU opnår foreløbig aftale om et digitalt covid-certifikat, der skal gøre det lettere for vaccinerede, tidligere smittede og personer med en negativ coronatest at rejse på tværs af EU. 


 


9. juni EU-parlamentet godkender EU's digitale Covid-19 certifikat. 

24. juni Portugal indfører strengere Covid-19 restriktioner i hovedstaden Lissabon og turist region Albufeira. Formålet med restriktion er at bekæmpe deltavarianten af Covid-19. 


1. juli Digitalt EU Coronapas kommer i brug.27. juli EU har vaccineret 70% af voksne med deres første stik. 57% af voksne er færdigvaccinerede.


3. august EU-kommissionen udbetaler forfinansiering til Luxembourg (12,1 mio. euro)Portugal (2,2 mia. euro)og Belgien (770 mio. euro)Disse er derved de tre første lande til at modtage støtte i forbindelse med den europæiske genopretnings- og resiliensplan (RRF).5. august EU underskriver kontrakt om at købe 200.000.000 Novavax vaccine doser. Dette bringer EU's totale antal vaccinedoser til 4,6 milliarder.  

30. august EU anbefaler sine medlemslande at lukke for ikke essentiel rejse mellem EU og USA grundet USA’s stigende smittetal
31. august EU kommissionen meddeler at 70% af den voksne europæiske befolkning er fuldt vaccineret
22. september EU og USA indgår den 22. september 2021 et partnerskab  for at styrke den globale vaccineindsats, samt vaccineproduktion og forsyningskæder.

21. oktober  Det Europæisk Råd opfordrer til en intensiveret indsats imod vaccineskepsis i Europa.

24. oktober Over 20 mio. smittede med coronavirus i det østlige Europa


21. november 2021 Politiet estimerer 35.000 deltagere til en demonstration i Brussel imod coronarestriktioner i EU


5. december 2021 Politiet estimerer 8.000 deltagere til en demonstration i Brussel imod coronarestriktioner.
 

DANMARK

31. december 2019 "Ensomhed. Det er en følelse, som rammer mange", siger Dronning Margrethe i sin nytårstale.

 

15. januar Sundhedsstyrelsen udsender information om coronavirussen til sundhedspersonalet.

 

22. januar Sundhedsstyrelsen vurderer, at "der er meget lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark".

23. januar Sundhedsstyrelsens informationer fra d. 15. januar omdtannes nu til retningslinjer for sundhedspersonale og andre, der kan blive involveret, hvis der er mistanke om Covid-19 hos en person, der er hjemvendt fra de berørte områder. Herudover er der information til borgere, der skal ud at rejse.

28. januar Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at "der er lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark". Man anbefaler ikke, at der indføres screening for sygdom ved indrejse til Danmark.

29. januar Udenrigsministeriet tilbyder danskere i Hubei-området hjemrejse.

30. januar På dagen hvor WHO ophøjer coronavirus til en global nødsituation, vurderer Sundhedsstyrelsen fortsat, at "faren for at en smittet person kommer til Danmark er lav. Men skulle det alligevel ske, er sundhedsvæsenet informeret om sygdommen, og hvorledes den skal håndteres".

 


 


 

4. februar Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen skærper beredskabet for at forebygge coronasmitte i Danmark.

5. februar 14 danskere evakueres fra Hubei-provinsen i Kina. Rejsen er arrangeret af Udenrigsministeriet i samarbejde med Storbritannien, Frankrig og Kina med finansiel støtte fra EU. Alle er testet negativ for coronavirus.

7. februar Udenrigsministeriet ændrer ca. 75 rejsevejledninger på baggrund af coronaudbruddet.

7. februar Sundhedsstyrelsen udsender informationsmateriale til alle danske lufthavne med internationale flyvninger om coronavirus for at styrke informationaindsatsen over for både passagerer og ansatte i de danske lufthavne.

10. februar Yderligere syv danskere er hjemvendt fra Hubei-provinsen. Evakueringen er sket i tæt samarbejde med andre europæiske lande og EU.

10. februar Uge 7 starter, hvor mange danskere tager på skiferie til Østrig og Italien.

22. februar Danmark støtter med 8 mio kr. WHO's krisefond til globalt beredskab.

24. februar Sundhedsstyrelsen melder ud, at det danske beredskab tilpasses løbende og i takt med smittespredning til flere lande udenfor Kina, stiger sandsynligheden også for, at der kan ses tilfælde i Danmark.

 

 

 

25. februar Sundhedsstyrelsen ændrer risikovurdering og udsender nye retningslinjer for håndteringen af Covid-19. Der er nu "moderat risiko for, at vi i Danmark kommer til at se Covid-19 tilfælde".

 

 

27. februar Den første dansker testes positiv for Covid-19, og Sundhedsstyrelsens informationsindsats omkring Covid-19 øges.

28. februar Sundhedsstyrelsen holder den første pressebriefing om status på Covid-19 i Danmark. "Vi må forvente, at vi vil se flere tilfælde i Danmark de kommende dage og uger".

 

 

3. marts Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danskere, der har været i højrisikoområder, f.eks. Norditalien, Iran og Kina, skal i karantæne i to uger.

6. marts Statsministeren holder sit første pressemøde og opfordrer til at udskyde eller aflyse alle arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Det anbefales ikke at give hånd og kram. Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledninger - alle "grønne" områder ændres til "gule".

7. marts Melodi Grand Prix afholdes i en tom Royal Arena.

 

 

 

 

10. marts Andet pressemøde med statsministeren: Udenrigsministeriet ændrer igen rejsevejledninger, og det frarådes nu at rejse til en række regioner i Norditalien, Iran og specifikke områder i Kina, Sydkorea og Østrig. Flytrafikken fra disse områder til Danmark indstilles. Der opfordres også til at undgå offentlig transport i myldretiden.

10. marts Hjælpepakke: Man kan søge om kompensation for aflyste arrangementer med flere end 1.000 deltagere, virksomheder får lov til at udskyde betaling af moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Der oprettes en coronaenhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte tiltag.

10. marts Regionerne rapporterer til Sundhedsstyrelsen, at de oplever problemer med at få leveret udstyr til at diagnosticere Covid-19 fra et bestemt firma, men at man har andre muligheder. Firmaet forventer at kunne levere igen inden for 2 uger.

11. marts Tredje pressemøde med statsministeren: Danmark lukkes ned i foreløbigt to uger. Alle offentligt ansatte der ikke varetager kritiske funktioner sendes hjem. Alle skoler, dagtilbud og institutioner lukkes. Forsamlingsforbud for flere end 100 personer.
 

12. marts Sundhedsstyrelsen skifter teststrategi: Kun de mest syge testes. Ny hastelov vedtages, som giver regeringen yderligere beføjelser til at bremse smittespredning.

12. marts Hjælpepakke: Større udlånsmuligheder for banker, to nye garantiordninger for virksomheder, refusion fra første dag en medarbejder er syg af Covid-19 eller er i karantæne og ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel.

 

13. marts Fjerde pressemøde med statsministeren hvor det annonceres, at grænserne lukkes den efterfølgende dag kl. 12. Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til hele verden, og alle danskere i udlandet bør vende hjem.

14. marts Danmark lukker grænserne midlertidigt som et af de første lande, men det er stadig muligt for varetransport at passere. Danske statsborgere kan altid komme ind i Danmark.

14. marts Den første dansker dør, som er smittet med Covid-19, og Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring 10 pct. af befolkningen vil blive smittet i løbet af en første bølge i løbet af foråret 2020. Derfor må behandlinger og operationer, der kan vente, udskydes, så der kan frigøres personale, sengepladser og intensivkapacitet til at håndtere coronavirussen.

14. marts Udviklingsminister Rasmus Prehn bevilliger 10 mio. kr. til global forskningsfond, der arbejder med at udvikle vacciner mod bl.a. Covid-19.

15. marts Femte pressemøde med statsministeren: Regeringens tredje hjælpepakke indeholder en trepartsaftale, der sikrer milliardstøtte til større virksomheder, der er nødsaget til at sende medarbejdere hjem, således at der gives lønkompensation til funktionærer på 75 pct. af lønnen.

16. marts Hjælpepakke indeholder udskydelse af momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder samt udskyldelse af fristen for betaling af B-skat.

16. marts Udenrigsministeriet opretter task force til evakuering af de 1.100 danskere i Marokko, som ikke kan komme hjem, da landets myndigheder med kort varsel har lukket for alle flyvninger ind og ud af Marokko.

 

17. marts Sjette pressemøde med statsministeren: Gældende fra d. 18/3 vil det være forbudt at forsamles mere end 10 personer. Storcentre, frisører, restauranter mv. lukker ned. Der indkøbes en større testkapacitet.

17. marts Dronningen taler til den danske befolkning om coronakrisen.

17. marts Kåre Mølbak udnævnes til ekspertpanel af syv virologer og epidemiologer, som ved to ugentlige møder skal rådgive Kommissionen om Covid-19.

 

 

20. marts 19 personer er døde af Covid-19.

 

21. marts Udviklingsminister Rasmus Prehn bevilliger 100 mio. kr. til ny akutpakke, der skal hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe Covid-19.

 

 

 

23. marts Syvende pressemøde med statsministeren: Alle tiltag forlænges til d. 13. april.

24. marts Danmark modtager 500.000 mundbind, 50.000 testinstrumenter og 5.000 beskyttelsesdragter fra den kinesiske forretningsmand Jack Ma.

26. marts Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag, som skal understøtte økonomien.

 

 

30. marts Ottende pressemøde med statsministerenDanmark genåbner langsomt efter påske, hvis den positive udvikling fortsætter.

 

31. marts Folketinget vedtager hastelov, som giver regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer.

31. marts 109 personer er døde af Covid-19.

1. april Sundhedsstyrelsen reviderer retningslinjerne, så personer med milde symptomer nu også kan testes efter henvisning fra egen læge.

2. april Folketinget vedtager hastelov om coronarelateret kriminalitet, så man nu kan komme i fængsel, hvis man f.eks. stjæler håndsprit. Hjælpepakke til Afrika og nærområder for at bekæmpe coronavirus vedtages af bredt flertal i Folketinget.

6. april Forbud mod store forsamlinger gælder til og med august, hvorfor alle festivaler mv. aflyses.

6. april Niende pressemøde med statsministeren: Mette Frederiksen præsenterer planen for, hvordan Danmark skal åbne igen. Vuggestuer, børnehaver og 0.-5. klasse åbner igen fra d. 15/4.

 

8. april Danmark besvarer Italiens anmodning om assistance og vil sende hjælp: et antal respiratorer, opstilling af felthospital og 7,5 mio. kr. til italiensk Røde Kors.

 

 

9. april De respiratorer, som Danmark vil sende til Italien, kan ikke bruges til Covid-19-patienter.

9. april Dansk økonomi: For 2020 som helhed peger scenarier for den økonomiske udvikling på, at BNP kan falde med mellem 3-6 pct.

10. april 260 personer er døde af Covid-19.

14. april Tiende pressemøde med statsministeren: Tallene er så fornuftige, at Danmark kan genåbnes yderligere i fase 1.

16. april 336 personer er døde af Covid-19.

17. april Frisører, køreskoler, forskningslaboratorier samt visse liberale erhverv får lov til at genåbne fra mandag d. 20. april.

18. april Regeringen og Folketinget justerer og udvider hjælpepakker til dansk økonomi.

18. april Aktiviteten i sundhedsvæsenet øges, så patienter og borgere igen kan modtage behandling for andet end det allermest kritiske.

21. april Ny teststrategi: Alle der har symptomer på coronavirus skal fremover testes for smitte.

21. april Regeringen forbyder forsamlinger på mere end 500 personer frem til 1. september.

 

23. april 394 personer er døde som følge af Covid-19.

23. april Statsminister Mette Frederiksen meddeler efter EU-topmødet, at hun vil stå i spidsen for, at de europæiske lande bliver mere selvforsynende ift. værnemidler.

25. april Politiet indfører opholdsforbud ved et butikscenter på Rømø og senere Islands Brygge.

 

 

27. april 434 personer er døde af Covid-19.

27. april Domstolene genåbner.

30. april 452 er døde som følge af Covid-19.

4. maj Danmark tilbyder 13 nye respiratorer til Italien, som kan bruges til Covid-19-patienter.
 

 

 

7. maj Ellevte pressemøde med statsministeren om fase 2 af genåbningen. Professionel idræt uden tilskuere, udendørs idræts- og foreningsliv og zoologiske anlæg hvor gæsterne transporterer sig i bil genåbner.

 

 

 

9. maj Udenrigsministeriet forlænger sin globale rejsevejledning og fraråde dermed alle ikke-nødvendige rejser for hele verden til 31. maj.

10. maj Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer til én meters afstand i det offentlige rum.

 

11. maj Forsamlingsforbuddet på flere end 10 personer forlænges til 8. juni.

12. maj Tolvte pressemøde med statsministeren: Regeringen opretter en ny styrelse, der skal styrke indsatsen mod Covid-19 og fremtidige epidemier med bedre forsyning af værnemidler og øget testkapacitet.

12. maj Regeringen lancerer ny teststrategi: Myndighederne vil fremover opspore alle, som har været i kontakt med en coronasmittet, hvorefter de testes og isoleres.

14. maj Italien takker ja til Danmarks tilbud om 13 nye respiratorer, der virker til Covid-19-patienter.

15. maj For første gang i to måneder er der ingen nye dødsfald registreret det seneste døgn som følge af Covid-19.

 

 

 

18. maj Restaurations- og caféliv, folkekirken og trossamfund samt ind- og udlån på bibliotekerne genåbner6.-10. klasserne, klubtilbud, STU, EUD og FGU åbner igen, og efterskoleeleverne kan vende tilbage.

20. maj Aftale om yderligere genåbning af fase 2 falder på plads. Museer, teatre, biografer, zoologiske haver mm. kan åbnes straks.

20. maj Danmarks respiratorer ankommer til Italien.

27. maj Gymnasier, foreningsliv, den fysiske tilstedeværelse i den offentlige sektor (undtagen Region Hovedstaden og Sjælland), højskoler mm. genåbner.

28. maj Superligaen starter igen.

29. maj Trettende pressemøde med statsministeren: 15. juni åbner Danmark grænsen for norske, islandske og tyske turister, der kan dokumenterer seks overnatninger udenfor København/Frederiksberg. Udenrigsministeriet fraråder rejser til resten af verden indtil 31. august.

11. juni 577 døde som følge af Covid-19.

15. juni Den danske grænse åbner for tyske, norske og islandske turister, der kan dokumentere 6 overnatninger udenfor København/Frederiksberg.

15. juni Danskere i udlandet kan tage ægtefæller og børn med sig ind i Danmark.

 

27. juni Ny model for rejsevejledninger i EU- og Schgenlandene samt Storbritannien: Der åbnes til alle lande, hvor smittetrykket er under 20 pr. 100.000 indbyggere.

29. juni 604 er døde som følge af Covid-19.

 

 

1. juli Det offentliggøres, at de danske kommuner får en ekstraordinær udbetaling på 8,9 mia. kr. d. 1. september efter Covid-19. 

 

13. juli Statens Serum Institut udvikler en ny lovende vaccine mod Covid-19. Vaccinen har hidtil haft stor succes i forsøg med mus. 

 

 

 

 

22. juli Trods stigning i antallet af bekræftede tilfælde af Covid-19 i Danmark, er der ikke tegn på større udbrud eller vedvarende smittekæder, der er ude af kontrol. 

 

 

 

 

5. august I uge 31 er der påvist en fordobling af antallet Covid-19-tilfælde ift. uge 30.

 

 

 

 

22. august Fra d. 22. august er det et krav, at passagerer samt personalet bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik i Danmark. 

 

4. september Stor stigning i antallet af smittede med Covid-19. 

 

 

17. september Der indføres nye regler for natteliv og restaurationsbranchen i Hovedstadsområdet.

18. september Regeringen holder pressemøde om nye tiltag mod spredningen af Covid-19. 

 

 

22. september Det bliver offentliggjort, at Danmark skal være vært for et fælles EU-lager med medicinsk udstyr. 
 

25. september Grundet stigende smitte forlænger Regeringen de tiltag, man meldte ud d. 18. september, til og med d. 18. oktober. 

 

 

 

7. oktober Regeringen opdaterer den nationale teststrategi, hvor det bl.a. oplyses, at testkapaciteten vil blive udbygget i løbet af efteråret, så 70-80.000 mennesker kan blive testet om dagen.

 

 

 

14. oktober Der er registreret tilfælde af Covid-19 på i alt 89 minkfarme i Nord- og Vestjylland. I alt skal op mod fem millioner mink aflives. 

 

 

 

23. oktober Regeringen holder pressemøde om Covid-19-situationen og udvider bl.a. kravet om at bære mundbind og sænker forsamlingsloftet fra 50 til 10 personer. 

24. oktober Regeringen forlænger mundbindskravet til 2. januar 2021. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4. november Regeringen beslutter at slå alle danske minkbesætninger ned pga. en mutation af Covid-19. 

5. november For at reducere smittedviklingen i Nordjylland vedtager Regeringen en række lokale restriktioner, der gælder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune.

 

 

11. november Statens Serum Institut oplyser, at deres kandidat til en vaccine mod Covid-19 er klar til at blive testet i mennesker.  

 

 


 

16. december På et pressemøde præsenterer Statsministeren landsdækkende restriktioner, der gælder til 3. januar 2021.

 

 


 

27. december De første danskere bliver vaccineret mod covid-19.

  

29. december På et pressemøde med Statsministeren forlænges restriktionerne og nedlukningen af samfundet til 17. januar og det anbefales at nytårsfesten aflyses.

 

  

5. januar Statsministeren præsenterer skærpede restriktioner, der blandt andet betyder, at forsamlingsforbudet sænkes til fem personer og risikoniveauet hæves til højeste niveau i varslingssystemet.

8. januar Danmark sikrer sig yderligere 3,9 mio. doser af vaccinen fra BioNtech & Pfizer.

8. januar Udenrigsministeriets nye skærpede rejsevejledninger træder i kraft. Hele verden farves ‘rød’, og alle udrejser frarådes.

 

9. januar De skærpede rejsevejledninger betyder, at der fra d. 9. januar stilles krav om, at indrejsende kan påvise en negativ Covid-19 test.

 

 

 

 

12. januar Danmark modtager de første doser af vaccinen fra Moderna. 13. januar Nedlukningen og forsamlingsforbud på fem personer forlænges til 7. februar. Det fortæller sundhedsminister, Magnus Heunicke, på et pressemøde.

 

14. januar Et flertal i Folketinget støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg.

 

16. januar Den nye sydafrikanske variant af coronavirus er for første gang fundet i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut.


19. januar Efter at det i ugens løb er kommet ud, at flere danske kendisser har rejst til Dubai og bragt den sydafrikanske coronamutation med hjem, giver Mette Frederiksen en opsang: "Der er en grund til, at verden er gået i rød".23. januar En demonstration arrangeret af gruppen Men in Black udvikler sig voldeligt og får voldsom kritik af flere danske politikere.

24. januar På Venstres landsmøde vælges Stefanie Lose som partiets nye næstformand.

 

25. januar Et flertal i Folketinget bliver enige om en historisk stor erstatning til minkavlere og berørte erhverv. Erstatningen lyder på op mod 18,8 mia. kr.

 

28. januar Mette Frederiksen meddeler på et pressemøde, at nedlukningen af Danmark forlænges til d. 28. februar.

 

 


 

 

3. februar Regeringen annoncererat første version af et dansk digitalt coronapas forventes at være klar ultimo februar 2021.

  

6. februar Vaccinen fra AstraZeneca ankommer til Danmark. Det forventes, at de første danskere kan få et stik med vaccinen i uge 6.

 

15. februar Sundhedsstyrelsen meddeler, at Danmark modtager 900.000 flere vacciner end forventet.17. februar Regeringen præsenterer plan om flere kvikteststeder; øget brug af test (gerne 2 gange om ugen); samt erhvervelse af nye testkit til næsepodning. 


 

25. februar Regering og dens støttepartier er enige om en aftale, som vil betyde at samfundet bliver delvist åbnet op igen.  


1. marts Danmark genåbner delvist 

3. marts Sundhedsminister Magnus Heunicke bekræfter, at man har opdaget tilfælde af den brasilianske coronavirus variant i Danmark.  


4. marts Danmark, Israel og Østrig indgår i et samarbejde om at etablere fabrikker, der bl.a. kan producere Covid-19 vacciner. 9. marts Regeringen og støttepartierne præsenterer plan for udvidet genåbning af bl.a. skoler og uddannelser. 

9.marts Kristian Jensen bliver valgt som ‘særlig udsending’ for Danmark og skal arbejde på at sikre Danmark en plads i FN’s sikkerhedsråd i 2025.11. marts 1-året for nedlukningen af Danmark markeres 15. marts Danmark åbner yderligereBlandt tiltagene er åbningen af efterskoler og flere kunder i butikkerne.18. marts Folketinget når til enighed om yderligere genåbning af samfundet, herunder hævelse af forsamlingsloftet til 10 personer.

22. marts Folketinget er blevet enige om at genåbne samfundet - med enkelte undtagelser - når alle over 50 i Danmark er blevet vaccineret.


25. marts Danmark forlænger pausen af AstraZeneca med tre uger.
 

 6. april Genåbningen af Danmark fortsætter med åbningen af liberale erhverv, uddannelser mv., hvor fremvisning af coronapas kan være nødvendig.
 

16. april Folketinget bliver enige om at åbne samfundet yderligere den 21. aprilDet betyder bl.a. at restauranter, værtshuse og biblioteker åbner igen.  21. April Danmark genåbner yderligere, idet danskerne nu må forsamles op til 25 udendørs, gå på restaurant og bar samt overvære fodboldkampe.  


4. maj Et flertal i Folketinget vedtager en udvidet genåbning. Forsamlingsloftet hæves til 25 indendørs, 30-minutters-reglen for bordreservation på restaurationer fjernes, og spillesteder må have op til 2.000 siddende gæster.

 

18. maj Et bredt flertal i Folketinget vedtager at vende restriktionerne om, således at alt, undtagen natklubber og diskoteker, åbner i et eller andet omfang fra fredag den 21. maj.  


19. maj Et bredt flertal i Folketinget indgår aftale om en sommerpakke til 1,65 mia. kr., der skal stimulere økonomien i oplevelses- og turismeindustrien. 


 

28. maj Den danske coronapas-app kan nu downloades i Apples App store.


 

2. juni På grund af stor smittespredning i Jomfru Ane Gade, har folketingets epidemiudvalg valgt at lukke for gadens barer og værtshuse.8. juni Halvdelen af befolkningen over 16 år (2,4 mio. danskere) har modtaget første vaccinestik. Dermed har cirka 40 pct. af den samlede befolkning minimum opnået delvis beskyttelse mod Covid-19.


10. juni Regeringen og folketingets partier indgår aftale om næste del af genåbningenMed aftalen bliver der flere steder, hvor man ikke behøver bære mundbind. Dog skal man stadig bære mundbind i den kollektive trafik.  

 


18. Juni EU-kommission godkender Danmarks genopretningsplan. Planen har en værdi på 11 mia. kroner.
26. juni De først tilfælde af Covid-19 varianten Delta plus er blevet registret i Danmark.
29. juni Danmark køber 1,17 mio. Doser Pfizer-BioNTech COVID-vacciner fra Rumænien.
5. juli deltavarianten dominerer nu i Danmark. 
28. juli Vaccination af 12-15 årige mod Corona på begyndt i Danmark  


14. august Fra denne dag vil der ikke længere være afstands krav ved arrangementer med siddende publikum i Danmark.  

10. september Covid-19 ikke længere samfundskritisk sygdom i Danmark. Alle restriktioner fjernes. 

9. november 2021 Covid-19 kategoriseres igen som en samfundskritisk sygdom fra torsdag den 11. november 2021. Beslutningen kommer på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, der har taget beslutningen grundet hurtig vækst i indlæggelser og smittetal. Udover at covid-19 igen anses som en samfundskritisk sygdom, genindføres også kravet om fremvisning af coronapas på sygehuse. Ydermere forkortes varigheden af coronapasset for immunitet fra 12 til 6 måneder. 

15. november 2021 Grundet den stigende coronasmitte fik danskerne mulighed for at stemme udendørs ved deres lokale valgsted i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021


26. november 2021 Mundbind genindføres i sundhedsvæsenet og varigheden af coronapas fra test forkortest til 48 timer for en antigentest og 72 timer for en PCR-test.


8. december 2021 Regeringen vælger som resultat af en stigende smitte at indføre nye restriktioner mod covid-19. Dette sker på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og betyder blandt andet at nattelivet lukker, der må højest være 50 stående gæster til indendørs koncerter, samt at der lukkes for salg af alkohol efter kl. 24:00.


10. december 2021 Sundhedsministeren opfordrer alle der er vaccineret for 5,5 måneder siden eller længere til at lade sig revaccinere med det tredje stik17. december 2021 Grundet den nye omikron variant af Covid-19 meddeler Erhvervsministeriet at der indføres nye restriktioner på det danske erhvervsliv gældende fra den 19. december 2021. Restriktionerne betyder blandt andet at selskabslokaler, kasinoer, legelande, forlystelsesparker og des lige skal holde lukket, samt at serveringssteder og barer senest skal lukke kl. 23:00.4. januar 2022 Regeringen meddeler på et pressemøde den 4. januar 2022, at de vil lade hjemsendte skoleelever vende tilbage i skole fra den 5. januar 2022


12. januar 2022 Epidemiudvalget har på et pressemøde den 12. januar meddelt at flere coronarestriktioner vil blive gradvist udfaset. Dette betyder at forlystelsesparker, zoologiske haver, kasinoer og lignende vil have mulighed for at åbne op mod fremvisning af gyldigt coronapas. Coronapassets varighed for 2. stik forkortes derudover til fem måneder, samtidig med at det anbefales at danskerne lader sig vaccinere med tredje stik.


26. januar 2022 Regeringen meddeler den 26. januar 2022 at alle coronarestriktioner udløber i Danmark den 31. januar 2022Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen af den 25. januar, hvori det anbefales at man ophører med at kategorisere covid-19 som en samfundskritisk sygdom.


11. februar 2022 Sundhedsstyrelsen meddeler i en pressemeddelelse, at det på nuværende tidspunkt vurderes at der ikke er behov for det fjerde vaccinestik mod coronavirus grundet høj befolkningsimmunitet. Samtidig overvejer Sundhedsstyrelsen helt at afrunde det danske vaccinationsprogram i løbet af foråret 2022


16. februar 2022 Danmark bruges i internationale medier som et skræmmeeksempel på hvad der kan ske hvis man ophæver alle coronarestriktioner. Ifølge Statens Seruminstitut misforstår internationale eksperter de danske tal. 

ØVRIGE

31. december 2019 Kina advarer WHO om udbrud af, hvad der forventes at være lungebetændelse i Wuhan.

3. januar Øjenlægen Li Wenliang arresteres i Wuhan, da de kinesiske myndigheder mener, at han har spredt falske rygter om coronavirussen. Han dør 6. februar af coronavirus.

11. januar Kina registrerer det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan.

22. januar WHO: Uenighed om at erklære Covid-19 for en international sundhedskrise.

 

 

23. januar Kina: Wuhan lukkes ned.

24. januar Frankrig registrerer første tilfælde af Covid-19 i Europa.

24. januar Boris Johnson underskriver aftalen om Brexit.

27. januar Tyskland registrerer første tilfælde af Covid-19 i landet. De tyske sundhedsmyndigheder vurderer, at virussen næppe vil sprede sig.

27. januar 106 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

 

 

30. januar WHO erklærer virusudbruddet for en "international nødsituation".

30. januar Storbritannien hæver risikoniveauet fra "lavt" til "moderat".

31. januar Storbritannien træder ud af EU.

31. januar Italien lukker ned for flytrafik fra Kina.

31. januar Storbritannien registrerer første tilfælde af Covid-19.

31. januar Italien registrerer det første tilfælde af Covid-19.

31. januar WHO's generaldirektør opfordrer til ikke at lukke grænserne for rejsende fra Kina.

31. januar USA erklærer national nødsituation, men de amerikanske myndigheder siger, at risikoen for smittespredning i USA er lille.

2. februar Det første Covid-19-relaterede dødsfald uden for Kina bekræftes i Filippinerne.

2. februar USA indfører indrejseforbud for stort set alle udenlandske rejsende, som for nylig har været i Kina.

3. februar Kina: Der bygges ekstra hospitaler i Wuhan for at kunne håndtere coronaudbruddet.

 

 

10. februar 1.018 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

 

13. februar Premierminister Boris Johnson tager på arbejdsferie på landet i 12 dage.

 

 

21. februar Italien registrerer første Covid19-relaterede dødsfald.

21. februar EU-topmødet bryder forhandlingerne om det syvårige budget, MFF'en, sammen.

 

 

24. februar Storbritannien sender bl.a. 1.800 sikkerhedsbriller, 43.000 handsker, 37.500 kitler og 2.500 ansigtsmasker til Kina.

25. februar Sundhedsministrene fra Østrig, Tyskland, Frankrig, Italien, Schweiz, Kroatien, Slovenien mødes i Italien og bliver enige om, at grænsekontrol og nedlukning af store begivenheder vil være ineffektivt.

25. februar Rådet vedtager en afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlingerne om den fremtidige samarbejdsaftale med Storbritannien. 

 

28. februar Den tyrkiske præsident Erdogan åbner grænsen til Grækenland.

28. februar Italien aktiverer den civile beskyttelsesmekanisme og anmoder om hjælp til værnemidler, men flere uger efter har ingen EU-lande svaret.

28. februar Tyskland centraliserer indkøb af værnemidler og udvider testkapacitet.

29. februar Storbritanniens nationale sundhedssystem, NHS, advarer om mangel på værnemidler

1. marts 3.050 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

2. marts Storbritannien, Tyskland, Frankrig donerer penge til Irans bekæmpelse af coronavirus.

2. marts Tysklands sundhedsmyndigheder øger risikoniveauet for coronavirus til "moderat"

2. marts Premierminister Boris Johnson deltager for første gang i et COBRA-møde om Covid-19 efter at have været fraværende til de fem første møder.

3. marts Frankrig indfører midlertidigt eksportforbud af værnemidler. Tyskland følger trop.

3. marts Kommissionsformand Ursula von der Leyen, formanden for Det Europæiske Råd Charles Michel og formanden for Europa-Parlamentet David Sassoli mødes med den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis for at tilse situationen ved den græsk-tyrkiske grænse.

5. marts Storbritannien registrerer første dødsfald som følge af Covid-19.

 

7. marts Italien: Milano, Venedig og en stor del af Norditalien sættes i karantæne.

 

 

9. marts Italien: Hele befolkningen sættes i karantæne. Skoler, universiteter, kulturliv mv. lukkes.

9. marts Præsident Trump sammenligner Covid-19 med almindelig influenza.

9. marts Tyskland registrerer det første Covid-19-relaterede dødsfald.

9. marts Formanden for Det Europæiske Råd Charles Michel og Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Tyrkiets præsident Recep Erdogan i Bruxelles vedr. Tyrkiets beslutning om at åbne grænsen til Grækenland og bliver enige om at revidere EU-Tyrkiet-aftalen fra 2016.

10. marts Den tyske sundhedsminister Jens Spahn anbefaler, at man ikke afholder arrangementer med over 1.000 deltagere.

 

11. marts Den tyske kansler Angela Merkel ytrer sig for første gang i krisen: 60-70 pct. af alle tyskere vil blive smittet.

11. marts WHO slår fast, at verden er ramt af en pandemi.

11. marts Østrig lukker grænsen til Italien.

11. marts Kommissionsformand von der Leyen aflyser rejse til Grækenland i relation til migrant-situationen pga. Covid-19.

11. marts Præsident Trump meddeler, at der udstedes indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området fra d. 14. - men Storbritannien og Irland er undtaget.

11. marts Der spilles Champions League mellem Liverpool mod Atletico Madrid med mere end 50.000 tilskuere på Anfield stadion i England.

12. marts Ungarn lukker grænserne til Østrig og Slovenien.

13. marts Tyskland: Alle skoler og børnehaver lukker.

 

 

 

14. marts USA: Præsident Trumps indrejseforbud for folk, der har opholdt sig i Schengen-området, træder i kraft.

14. marts Litauen lukker alle sine grænser. Schweiz lukker grænsen til Italien. Tjekkiet lukker grænserne til Østrig og Tyskland. Østrig lukker nu også grænserne til Schweiz og Liechtenstein. Tjekkiet lukker grænserne til Østrig og Tyskland.

 

15. marts Polen lukker grænserne til Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland og Litauen.

15. marts 21.284 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

 

16. marts Norge og Portugal lukker alle sine grænser. Tyskland lukker grænsen til Danmark, Luxembourg, Schweiz og Østrig.

16. marts WHO beder alle lande om at teste så mange som muligt for Covid-19.

17. marts Frankrig indfører udgangsforbud og lukker grænserne.

17. marts Spanien lukker alle sine grænser. Estland lukker grænsen til Letland.

17. marts Storbritannien lukker skolerne.

17. marts Tysklands sundhedsmyndigheder øger risikoniveauet for coronavirus til "højt". 24 personer er døde som følge af coronavirus i Tyskland.

17. marts UEFA udskyder EM-slutrunde til sommeren 2021.

18. marts Østrig lukker nu også grænsen til Tyskland, Ungarn og Slovenien.

18. marts Belgien lukker landet ned.

 

19. marts Finland lukker alle grænserne.

19. marts Kina: For første gang er der, ifølge de kinesiske myndigheder, ingen nye smittede i Wuhan.

19. marts Italien: Da krematorierne ikke længere kan følge med, kører militærvogne lig ud af Bergamo i Norditalien.

19. marts Over 10.000 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

19. marts Trump og Republikanerne fremlægger redningsplan på $1 billion samt forslag om at sende en check på $1200 til alle amerikanere.

20. marts Belgien lukker alle grænserne.

22. marts Ungarn lukker nu også grænsen til Slovakiet.

22. marts Rusland sender ni militærfly med medicinsk udstyr til Italien.

23. marts Storbritannien lukkes ned.

24. marts OL i Tokyo udsættes til 2021.

 

26. marts Schweiz lukker nu også grænserne til Frankrig, Tyskland og Østrig, hvorfor alle Schweiz’ grænser nu lukkede. Tyskland lukker nu også grænsen til Frankrig.

26. marts Tyskland: Udenrigsminister Heiko Maas meddeler, at Tyskland vil tage 47 Covid-19-patienter fra Italien. Der sendes også 1 mio. masker til Italien.

27. marts Estland lukker alle grænser.

28. marts Regeringspartiet i Polen stemmer ny valglov igennem, der er gældende for præsidentvalget i maj, selvom det strider imod Polens forfatning. Man vil gennemføre præsidentvalget på trods af Covid-19-udbruddet.


 

31. marts Ungarns premierminister Viktor Orbáns bemyndigelseslov/nødretslov træder i kraft, hvorefter Orbán kan regere per dekret.

 

 

1. april 47.192 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

1. april Rusland sender 60 ton værnemidler til USA.

2. april Antallet af smittede på verdensplan overstiger 1 mio. Globalt har flere end 50.000 mistet livet som følge af Covid-19.

3. april Tyskland sender 7 tons medicinsk udstyr til Italien.

5. april Storbritannien: premierminister Boris Johnson indlægges med Covid-19.

 

 

 

6. april Kina donerer over 2 mio. masker og 50.000 test-kits til EU, som sendes til Italien.

8. april Kina: Wuhan åbner igen.

8. april Slovakiet lukker alle grænserne.

 

 

9. april Den Europæiske Sammenslutning for Farmaceutiske Industrier og Foreninger, EFPIA, meddeler, at Belgien, Ungarn og Portugal stadig har eksportrestriktioner ift. værnemidler.

10. april Ifølge Johns Hopkins University har flere end 100.000 nu mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

10. april Østrig lukker nu også grænserne til Tjekkiet og Slovakiet, hvorfor alle Østrigs grænser nu er lukkede.

11. april Ungarn lukker nu alle grænserne.

14. april Østrig åbner gradvist små butikker og parker.

14. april Den franske præsident Emmanuel Macron giver et interview i Financial Times om coronaudbruddet, hvor han peger på krisen som en eksistentiel krise for EU.

14. april Præsident Trump meddeler på et pressemøde, at USA's økonomiske bidrag til WHO stopper. USA er WHO's største bidragsyder.

16. april Ifølge Johns Hopkins University har flere end 165.000 nu mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

 

 

23. april Ifølge Johns Hopkins University har flere end 183.000 nu mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

 

24. april Kongressen i USA godkender en hjælpepakke på $484 mia. for at hjælpe små virksomheder og hospitaler. 

 

26. april Spanien åbner lidt op og ophæver udgangsforbud for børn under 13 år, der må være ude i én time ledsaget af en voksen.

27. april Italien ansøger, som det første land, om støtte fra EU's Solidaritetsfond til sundhedsmæssige krisesituationer.

 

29. april Italien takker nej til Danmarks tilbud om respiratorer og felthospital.

 

30. april Østrig ansøger om økonomisk støtte fra EU's Solidaritetsfond.

30. april Ifølge Johns Hopkins University har flere end 228.000 mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

2. maj Spanien lemper karantænen yderligere, og personer over 14 år kan nu komme ud i bestemte tidsrum.

4. maj Italien indleder gradvis genåbning. Man må nu rejse mellem landets regioner.

4. maj Tyskland åbner udvalgte skoler samt religiøse samlingssteder, museer, mindesteder og zoologiske haver.

5. maj Den tyske forfatningsdomstol afsiger en opsigtsvækkende dom, som fastslår, at ECB's opkøb af statsobligationer på flere punkter strider imod den tyske forfatning. 

6. maj Tyskland genåbner gradvist. Butikker genåbner, forskellige husstande må mødes og skoleelever fra alle klassetrin vil være tilbage i skolen frem mod sommerferien.

 

 

11. maj Frankrig genåbner gradvist og ophæver udgangsforbuddet. Det er obligatorisk at bære mundbind, og man må max befinde sig 100 km fra eget hjem.

13. maj Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, melder ud, at Tyskland er klar til at åbne grænsen mellem Tyskland og Danmark i weekenden.

13. maj Ifølge Johns Hopkins University har 291.981 mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

 

 

 

 

15. maj Litauen, Estland og Letland laver en "baltisk boble", hvor man kan rejse frit og ikke skal i karantæne.

15. maj Tyskland, Frankrig, Østrig og Schweiz lemper grænsekontrollen til hinanden og ophæver den helt d. 15. juni.

16. maj Tyskland genåbner grænsen til Luxembourg.

16. maj Sæsonen i Bundesligaen genoptages.

18. maj 194 lande samles til virtuelt årsmøde i WHO.

18. maj Frankrig og Tyskland fremlægger fælles udspil til genopretningen af Europa efter coronakrisen.

 

 

 

 

3. juni Tyskland ændrer rejsevejledninger til grøn for hele EU med undtagelse af Storbritannien, Spanien og Norge.

 

 

 

 

 

 

11. juni Ifølge Johns Hopkins University har 416.201 mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

15. juni Stor grænseåbningsdag i Europa - mange grænser genåbner.

 

 

 

 

 

 

 

29. juni Over en halv million har nu mistet livet som følge af Covid-19 på globalt plan.

 

1. juli Tyskland overtager EU-formandskabet. 

 

11. juli Mange af de hidtidige restriktioner i Frankrig bliver lempet

 

 

 

 

20. juli Det bliver gjort obligatorisk at bære maske indendørs på offentlige steder i Frankrig

 

24. juli Tyskland tilbyder gratis Covid-19-test til alle, der er hjemvendt fra sommerferie. 

 

1. august Over 20.000 mennesker deltog i en demonstration mod Covid-19-restriktioner i Berlin. 

 

7. august Spanien overhaler Storbritannien i antallet af Covid-19-tilfælde, og er dermed det land i vesteuropa med flest smittede. 

 

 

20. august Antallet af smittetilfælde i Europa stiger, og der registreres omkring 26.000 nye tilfælde om dagen. 

 

1. september Frankrig gør det obligatorisk at bære mundbind på arbejdspladser

4. september Spanien sætter med 10.476 antal smittede ny rekord i antal nye smittede på ét døgn. 

18. september Antallet af registrerede smittetilfælde runder 30 mio. på verdensplan, mere end 940.000 mennesker er døde med Covid-19.

21. september Storbritannien opjusterer advarselsniveauet for Covid-19 og anser spredningen som "høj eller eksponentielt voksende". 

 

23. september Tyskland indfører 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden.

 

 

 

 

29. september Johns Hopkins University rapporterer, at over 1 mio. coronasmittede mennesker er døde 

 

 

 

 

 

 

14. oktober Tjekkiet lukker sportsfaciliteter, skoler og barer efter at have oplevet en voldsom stigning i antallet af smittede. 

20. oktober Irland lukker alle ikke-essentielle butikker, frisører, kulturtilbud og fitnesscentre. Samtidig må irerne ikke rejse mere end fem kilometer væk fra eget hjem, med mindre man skal på arbejde. 

 

 

 

 

 

25. oktober Spanien og Italien indfører nye, stramme restriktioner efter smitten af Covid-19 er på vej op. 

 

28. oktober Tyskland og Frankrig indfører nye nedlukninger for at inddæmme anden bølge af Covid-19. 

 

 
 

3. november Der afholdes præsidentvalg i USA. 

 

 

 

7. november Efter flere dages uklarhed bliver Joe Biden kåret som vinder af det amerikanske præsidentvalg. 

7. november Storbritannien indfører indrejseforbud fra Danmark pga. Covid-19-mutationen i mink.  

9. november En Covid-19-vaccine udviklet af Pfizer og BioNTech viser sig at være mere end 90 pct. effektiv ved en Fase III-test. 

15. november Verdens største frihandelsaftale, RCEP, underskrives af 15 lande i Asien og Stillehavet. 

 

 

 

1. december Holland indfører coronalovgivning om masker i offentligheden.

 

16. december Tyskland lukker skoler og ikke-essentielle butikker ned. Restriktionerne gælder frem til 10. januar.

 

 

 

 

24. december Storbritannien og EU lander en Brexit-aftale.

 

 

 

 

 

 

2. januar USA oplever rekordhøje smittetal med 277.000 nye corona-smittede på et døgn.

4. januar Boris Johnson offentliggør ny omfattende nedlukning. En ny mutation af coronavirus skaber bekymring og rekordhøje smittetal i Storbritannien.

6. januar Demonstrerende Trump-fans trænger ind på Capitol Hill for at protesterer mod godkendelsen af valget af Joe Biden som USA's næste præsident. Optøjerne leder til, at fem personer omkommer.8. januar Storbritannien godkender vaccinen fra Moderna. Vaccinen bliver således den tredje, der er godkendt i landet.

8. januar Sverige vedtager pandemilov, der giver regeringen bedre mulighed for at indføre tiltag, der skal begrænse smitten med Covid-19.

8. januar Iran forbyder import af vacciner produceret i USA og Storbritannien.
 

9. januar Twitter lukker Trumps konto permanent. På Facebook og Instagram er den amerikanske præsident blevet suspenderet de næste to uger. 

13. januar VM i herrehåndbold begynder i Egypten. Flere lande har grundet coronasmitte måtte afmelde deres hold.

 

16. januar Armin Laschet bliver valgt som CDU's nye formand efter Angela Merkel.

17. januar Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, bliver anholdt ved tilbagekomst til Rusland.

20. januar Joe Biden bliver taget i ed som USA's 46. præsident med ordene "I denne time har demokratiet sejret". Kamala Harris bliver som den første sorte kvinde taget i ed som vicepræsident.

21. januar Ungarn godkender coronavacciner fra AstraZeneca og Rusland og går på den måde uden om EU's fælles vaccinestrategi.

 

23. januar Kun 25 personer er blevet registreret vaccineret mod Covid-19 i Afrika. Til sammenligning er ca. 40 millioner blevet vaccineret i de 49 rigeste lande.

25. januar Joe Biden genindfører indrejseforbud for ikke-amerikanere - et forbud Trump lige akkurat nåede at ophæve i sine sidste dage som præsident.


 

31. januar Danmark vinder VM-guld i herrehåndbold i Egypten.

1. februar Den amerikanske kongres’ budgetkontor forudser, at den amerikanske økonomi vil nå før-Corona niveau i midten af 2021.

1. februar Myanmar udsættes for militærkup.

2. februar Den russiske coronavaccine, Sputnik V, estimeres at være op til 91,6 pct. effektiv.

2. februar Sundhedsmyndighederne i Tyskland, Sverige, Frankrig, Belgien og Polen begrænser brugen af Oxford/AstraZeneca-vaccinen til personer under 65 år som følge af lille testgruppe i de kliniske forsøg.

9. februar Donald Trump stilles for en rigsret for anden gang.

 

 

 

13. februar Donald Trump bliver for anden gang frifundet ved en rigsretssag.

 

 

18. februar Joe Biden deltager i den årlige sikkerhedskonference i München 


 

20. februar Israel har meddelt, at butikker, biblioteker og museer kan åbne igen 

  
 

23. februar I USA har over 500.000 mennesker nu mistet livet på grund af Covid-19 25 februar I Brasilien har antallet af døde som følge af Covid-19 oversteget 250.000


4. marts Italien blokerer eksporten af 250.000 vaccinedoser, som skulle have gået til Australien. 

5. marts Det kinesiske kommunistparti åbner deres årlige partikongres 

 8. marts Kvindernes Internationale Kampdag. 10. marts Repræsentanternes Hus godkender Joe Bidens hjælpepakkesom vil sende 1,9 billioner dollars ud i den amerikanske økonomi. Aftalen mangler kun Joe Bidens underskrift for at træde i kraft.

15. marts Der afholdes valg i Holland. Grundet Coronaepidemien vil det foregå over tre dage. 

23. marts Tyskland, Frankrig, Polen samt Italien har den seneste tid genindført eller forlænget coronarestriktioner.  


24. marts Angela Merkel aflyser den planlagte lockdown, som skulle have været i kraft fra den 1. april til den 5. april.
4. april Pave Frans opfordrer til global fordeling af vacciner.

5. april I Brasilien er 330.000 døde af Covid-19, siden pandemi brød udBrasilien er et af de lande i verden, som har det højeste dødstal i forhold til Covid-19.

6. april millioner mennesker er døde af Covid-19 på verdensplan.
 

15. april De indiske myndigheder har i løbet af de sidste 24 timer registreret over 200.000 nye tilfælde af Covid-19.  

 
26. april Indien runder for femte dag i træk mere end 300.000 bekræftede tilfælde med Coronavirus, idet udviklingen fortsat ikke har toppet. 

6. maj Indien har de sidste 24 timer registreret over 400.000 nye tilfælde af Covid-19. 

19. maj Indien har registreret lidt over 4.500 døde med Covid-19 de sidste 24 timer. Det er det højeste antal målt på 24 timer i Indien. Det er på trods af, at antallet af nye daglige Covid-19 tilfælde er faldet til under 300.000. 

 


 

1. juni Man har i Vietnam registreret en hybrid mellem den britiske corona-variant og den indiske coronavariant.

 

 11. juni EM starter. I den forbindelse har man i den danske genåbningsaftale fra 10. juni besluttet, at antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan øges til 25.000 tilskuere. 

15. juni Den engelske regering udskyder genåbningen af samfundet. Grunden er mange nye tilfælde af den indiske covid-19 varianter.  

16. juni I USA har antallet af døde som følge af Covid-19 krisen oversteget 600.000.21. juni 500.000 er døde i Brasilien som følge af Covid-19. Det er en markant stigning siden starten af april i år hvor tallet lå på 330.000.   


28. juni Den sydafrikanske regering har genindført nye nedlukninger. Det er på grund af spredningen af deltavarianten.  

30. juni Delta varianten vurderes til at blive den dominerende variant i USA. Fra datoen udgør den 50% af nye tilfælde.17. juli Mere end 100.000 mennesker protesterer i Frankrig over krav om Coronapas og vaccinationer. 

22. juli Italien indfører Coronapaskrav i alle offentlige steder for at bekæmpe smitten. 
Kina accepterer ikke WHOs andet forsøg på at undersøge oprindelsen af COVID-19 Wuhan. 

23. juli De Olympiske Lege i Tokyo begynder officielt. Åbningsceremonien bliver holdt i et næsten tomt stadium. 


29. juli Joe Biden annoncerer at ikke-vaccinerede føderalt ansatte skal bære mundbind på arbejdet 2. august Kina stopper transport af fly, tog og busser i Beijing i et forsøg på at stoppe spredningen af Delta-varianten.

2. august Tyskland vil tilbyde befolkningen booster stik fra september 2021

2. august 70% af den voksne amerikanske befolkning har den 2. august 2021 mindst et vaccinestik.

5. august WHO opfordrer lande til at udskyde vaccinering af tredje stik, for at give fattigere lande mulighed for at vaccinere 10% af deres befolkning. 


10. august USA påkræver at deres militær skal være vaccinerede.
Delta varianten gør flokimmunitet umuligt

12. august Frankrigs indenrigsministerie rapporterer at i det sidste måned er 22 vaccinations- og helbredscentrer blevet udsat for hærværk.


17. august New Zealands regering lukker landet efter første tilfælde i 6 måneder. 

19. august Det hvide hus annoncerer at regeringen tilbyder et tredje stik fra 20. september


23. august 2021 USA tilbyder booster stik fra september


7. september 2021 Seychellerne bliver den første afrikanske nation der tilbyder booster stik.


9. september 2021 Den amerikanske præsident Joe Biden gør det obligatorisk for alle statsligt ansatte at lade sig vaccinere.

15. september 2021 Italien gør det obligatorisk at fremvise et negativt testresultat, immunitet eller vaccination for at møde lovligt på arbejde i både den private- og offentlige sektor. Brud på reglerne medfører bøder på op til 1500 euro.

16. september 2021 Kina meddeler at de har fuldt vaccineret en mia. kinesiske borgere svarende til 71% af den kinesiske befolkning


22. september 2021 USA afholder en virtuel covid-19 konferenceTil konferencen aftaler USA, EU, Japan og Australien at donere yderligere over 600 mio. vaccinedoser.


29. september 2021 Den internationale olympiske komité offentliggør en plan for et lukket miljø for atleter, medierepræsentanter og statslige repræsentanter til vinter OL.


30. september 2021 Kun ni afrikanske nationer møder WHO’s mål om at have vaccineret 10% af deres befolkning inden september 2021.


22. oktober 2021 U.S. CDC godkender blanding af forskellige covid-19 booster vacciner.


23. oktober 2021 Sydkorea når sit mål om at vaccinere 70% af sin befolkning


1. november 2021 John Hopkins University rapporterer at coronavirus har dræbt mere end fem milioner mennesker på verdensplan

2. november 2021 Uvaccinerede borgere i Grækenland påkræves fra den 2. november 2021 at fremvise en negativ covid-19 test, for at kunne tilgå offentlige myndigheder, banker og lignende.


19. november 2021 Østrig bliver det første europæiske land til at indføre obligatorisk corona vaccination.


26. november 2021 WHO klassificerer Omikron som en bekymrende variant af coronavirus.


28. november 2021 Læger i Sydafrika meddeler at patienter med omikron varianten udviser et mildere symptomforløb end smittede med de tidligere corona varianter.

27. december 2021 Kina desinficerer en by med 13 milioner indbyggere for at mindske spredningen af coronavirus.

27. december 2021 Frankrig gør det obligatorisk at arbejde hjemmefra og begrænser uvaccinerede borgeres muligheder for at opholde sig offentlige steder

27. december 2021 World Bank estimerer at coronavirus har presset 100 mio mennesker ind i fattigdom


31. december 2021 Olaf Scholz opfordrer I sin nytårstale kraftigt den tyske befolkning til at lade sig vaccinere.11. januar 2022 WHO annoncerer at over halvdelen af europas befolkning får omikron varianten i løbet af de næste 6-8 uger


14. januar 2022 Polske forskere finder et gen der fordobler risikoen for et alvorligt forløb ved smitte med covid-19.


20. januar 2022 Den franske premiereminister annoncerede den 20. januar 2022, at Frankrig inden februar vil ophæve alle coronarestriktioner udover krav om vaccinepas og mundbind ved indendørs forsamlinger.


23. januar 2022 Kina strammer coronarestriktioner grundet stigende smittetal før vinter OL.


31. januar 2022 Tyskland når ikke sit mål om at have vaccineret 80% af sin befolkning inden februar.3. Februar 2022 Den svenske statsminister Magdalena Andersson meddeler at Sverige vil ophæve alle coronarestriktioner fra den 9. februar 2022. 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.