Notat

EU vedtager færre regler

Lovmøllen i EU maler langsommere end tidligere

Resume EU bliver ofte beskyldt for at være et regelmonster, hvor lovmøllen maler så hurtigt, at ingen kan følge med. Men faktisk maler lovmøllen langsommere end tidligere. Mens der i 1995 blev vedtaget 3.816 forordninger, direktiver og afgørelser, blev der i 2015 kun vedtaget 2.111. Til sammenligning blev der samme år vedtaget 1.782 love, bekendtgørelser og cirkulærer i Danmark.

Langt de fleste af reglerne blev udstedt af Kommissionen, hvilken kan give et billede af, at Kommissionen har størst magt. Det er dog misvisende, da Kommissionen kun har den magt, som lovgiverne har delegeret til den. Samtidig er kontrollen med Kommissionen i udgangspunktet stærkere end kontrollen med tilsvarende danske myndigheder.

En opgørelse foretaget af Tænketanken EUROPA viser, at der pr. 12. august var 14.517 gældende basisretsakter i EU. Det er dog ikke alle retsakterne, der har betydning i medlemslandene eller er juridisk bindende. F.eks. er en tredjedel af retsakterne afgørelser om f.eks. organisatoriske forhold for institutionerne eller afgørelse om konkurrenceret, hvor afgørelsen alene gælder for den virksomhed, som den er rettet mod.

Direktiver og forordninger er i praksis den regeltype, der har størst betydning for medlemslandene. Der er i alt 5.836 af disse. De handler hovedsageligt om det indre marked, fiskeri og landbrug. Et andet stort område er forbrugere, miljø og sundhed, hvor der laves horisontale regler knyttet op til de andre områder. Det er altså ganske andre områder end dem, der sædvanligvis fylder mest i EU-debatten.

Hovedkonklusioner
  • En ny optælling fra Tænketanken EUROPA viser, at der vedtages færre regler end tidligere. I 2015 blev der alene vedtaget 2.111 nye direktiver, forordninger og afgørelser, hvoraf mere end en fjerdedel var ændringer til eksisterende. Selvom dette kan lyde af meget, er det kun omkring halvt så mange, som der blev vedtaget i 1995, hvor der blev vedtaget 3816 regler i alt.
  • Dette står i kontrast til meningsmålinger, som viser, at danskerne i stigende grad føler, at EU-medlemsskabet medfører mere bureaukrati – og til billedet af at EU er en lovmølle, der maler alt for hurtigt.
  • Til sammenligning blev der i Danmark i 2015 udstedt 1.728 love, bekendtgørelser og cirkulære, hvoraf en fjerdedel var ændringer til eksisterende regler. Altså blev der i 2015 udstedt næsten det samme antal nye regler i Danmark som i EU.
  • Langt de fleste nye regler er kommissionsretsakter. Disse retsakter er hovedsageligt af meget teknisk karakter, og ligner mere det, vi i Danmark kalder for bekendtgørelser, som udstedes af ministerierne.
  • I EU er der – i modsætning til Danmark – fastsat en række kontrolmekanismer i traktaterne, så medlemslandene, Rådet og Europa-Parlamentet kan holde øje med Kommissionen.
  • I alt er der 14.517 gældende basisretsakter i EU, hvortil der kommer en lang række internationale aftaler. Til sammenligning er der 19.941 danske regler.
  • De regler, der har stor betydning i medlemslandene, fylder kun lidt mere end én tredjedel af alle de gældende retsakter. Mange af disse regler er endvidere meget tekniske regler, som udstedes af Kommissionen. Regelværket fylder altså ikke så meget, som man skulle tro.
  • De emner, som reguleres, står i skarp kontrast til de emner, der bruges mest tid på i medierne. Meget få regler handler om sociale ydelser, flygtninge og social dumping. Langt de fleste regler omhandler det indre marked, landbrug, fiskeri, miljø og forbrugere. Altså det, man kan kalde ”EU-classic”.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.